Studia podyplomowe / Rekrutacja

Student Our life is here for you our most rudimentry task helps students get the most out of their experiences in the university. With Student Life you will find your individual niche on campus connect with students within or outside your residence hall, organization, or academic program try student organizations, leadership opportunities, and campus jobs and internships and pick the housing and dining and living options that actually work best for you buy essay cheap Other countries have clear competitive good things about exploit inside the global marketplace: the United States in technology and military capability China just as one industrial powerhouse and Germany as a leader of European integration.

REKRUTACJA NA ROK  2015/2016 ROZPOCZYNA SIĘ 3 WRZEŚNIA 2015.

Proszę kontaktować się najlepiej drogą mailową: i.nawrocka@uw.edu.pl ; e.rynarzewska@uw.edu.pl lub telefoniczną 505 128 606

Dyżury: 3 września (14.00-16.00), 7 września (14.30-16.00), 11 września (15.00-16.30),  Zakład Japonistyki, Biblioteka zakładowa; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00 -927 Warszawa Tel: 22 5520 464

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Studia Podyplomowe, Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny UW, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia;

b) życiorys-wzór;

c) dwa zdjęcia;

d) odpis dyplomu;

e) zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za czesne 2015/2016 – wzór;

f) adres do korespondencji.

Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego w terminie do 5 października 2015.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Warunki rekrutacji na studia: na studia będą przyjmowane wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia). Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminu – decyduje kolejność zgłoszeń.

Minamalny nabór 20 osób, maksymalny 40 osób

 Wymagania stawiane kandydatom na studia: kandydat powinien władać językiem angielskim na poziomie B2, czyli w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów źródłowych.