Studia podyplomowe / Program

Student Life is in charge of you our most elementary task is assisting students get the most from their experiences with the university. With Student Life you’ll find your own niche on campus connect with students within or outside your residence hall, organization, or academic program have a go at student organizations, leadership opportunities, and campus jobs and internships and choose the housing and dining and living options that actually work best for you top essay writing service Other countries have clear competitive benefits of exploit in the global marketplace: the us in technology and military capability China as a possible industrial powerhouse and Germany as a leader of European integration.


KONTEKST KULTUROWY BIZNESU JAPONII I KOREI
ZJAZDY W ROKU 2015/2016
październik 2015 – 24-25
listopad 2015 – 14-15 oraz 28-29
grudzień 2015 – 12-13
styczeń 2016 – 16-17 oraz 30-31
luty 2016 – 27-28
marzec 2016 – 12-13
kwiecień 2016 – 9-10 oraz 23-24
maj 2016 – 21-22
czerwiec 2016 – 11-12

Informacje o studiach  
KONTEKST KULTUROWY BIZNESU JAPONII I KOREI

Obszar kształcenia: studia humanistyczne,  wiedza na temat kultury i społeczeństwa Japonii oraz Korei
 Jednostka prowadząca: Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny
 Tryb:   studia podyplomowe,  zaoczne, dwu-semestralne, 180h
 Forma: studia zaoczne, 11 zjazdów w soboty i niedziele;  (październik – jeden zjazd,  listopad – dwa zjazdy, grudzień – jeden zjazd, styczeń – dwa zjazdy,uty – jeden zjazd, marzec – jeden zjazd, kwiecień – dwa zjazdy, maj – jeden zjazd, czerwiec – jeden zjazd).

 Zakres tematyczny:  celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat kultury i społeczeństwa japońskiego i koreańskiego ze szczególnym uwzględnieniem społecznych realiów i otoczenia biznesowego Japonii i Korei. Program obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych wiadomości geograficzno-historycznych, zasad funkcjonowania społeczeństwa japońskiego i koreańskiego, relacji interpersonalnych, najważniejszych aspektów tradycyjnej i współczesnej kultury, systemu edukacyjnego i modelu funkcjonowania firm japońskich i koreańskich, podstawowych wartości społecznych i estetycznych.  Studia umożliwią zrozumienie zjawisk społeczno-kulturowych charakterystycznych dla Japonii i Korei oraz pozwolą na swobodne poruszanie się po świecie kultury japońskiej i koreańskiej. Studia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów akademickich, przede wszystkim przez pracowników Zakładu Japonistyki i Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego zajmujących się zawodowo badaniem kultury japońskiej i koreańskiej, jak również specjalistów, którzy na  co dzień współpracują z firmami japońskimi i koreańskimi.

 Sylwetka kandydata: studia przeznaczone są dla osób interesujących się zawodowo i hobbistycznie kulturami regionu Azji Wschodniej – Japonii i Korei. W szczególności skierowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu pragną zapoznać się z najważniejszymi zjawiskami i zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania społeczeństw Japonii i Korei, metod i zasad komunikacji międzykulturowej.

 Język wykładowy: język polski

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: ankiety okresowe, przechowywane w archiwum studiów.

 Sylwetka absolwenta: studia mają zapewnić absolwentom instrumenty uzyskiwania informacji i umiejętności interpretacji podstawowych współczesnych zjawisk o charakterze kulturowym, społecznym i gospodarczym w Japonii i Korei, prowadzenia rozmów i negocjacji biznesowych z firmami japońskimi i koreańskimi. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie przygotowany do pracy w biznesie, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych nastawionych na współpracę w środowisku multikulturowym. Studia powinny ukształtować przekonania o równoprawności kultur oraz postawy otwartości, akceptacji i szacunku wobec odmienności cywilizacyjnych, co jest bezpośrednio związane z główną koncepcją dydaktyczną Wydziału Orientalistycznego.

 Formy weryfikacji efektów kształcenia:  zaliczenie wszystkich  przedmiotów na ocenę, zaliczenie egzaminu końcowego na ocenę w formie ustnej prezentacji.

 Program studiów:  studia składają się z trzech bloków tematycznych: pierwszy blok tworzą przedmioty podstawowe, drugi blok przedmioty społeczno-kulturowe, a trzeci blok przedmioty biznesowe.

 Liczba zajęć i punkty:

I semestr      90 h zajęć,  24 punkty ECTS

II semestr     90 h zajęć   36 punktów ECTS

Razem:        180 h zajęć  60 punktów ECTS

 I Semestr 

Bloki tematyczne Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ zajęć  Czas trwania Sposób zaliczenia Punkty ECTS
Blok przedmiotów podstawowych Japonia i Korea  jako kraje turystyczne dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka/ dr Anna Paradowska wykład 16 h/8 zajęć zal/ocenę 4
  Stosunki polsko-japońskie istosunki polsko-koreańskie dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW/ dr Katarzyna Starecka /dr Christoph Janasiak wykład 18 h/9 zajęć egz/ocenę 6
  Powojenna Japonia i Korea dr Katarzyna Starecka/dr Christoph Janasiak ćwiczenia 12h/6 zajęć zal/ocenę 2
  Język  japoński i koreański mgr Tsuneo Okazaki/mgr Jeongin Choi ćwiczenia 20 h /10 zajęć zal/ocenę 6
Blokprzedmiotów społeczno-kulturowych Obyczajowość życia codziennego Japonii i Korei  dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka /prof. dr hab. Agnieszka Kozyradr Anna Paradowska / dr Justyna Najbar-Miller wykład 24 h/12 zajęć egz/ocenę 8
      Razem 90 h/45 zajęć   26

 

II Semestr 

Bloki tematyczne Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ  zajęć  Czas trwania Sposób zaliczenia Punkty ECTS
  Wartości społeczne i estetyczne Japonii i Korei dr Iga Rutkowskadr hab. Beata Kubiak Ho-Chi/dr Ewa Rynarzewska  wykład 18 h/9 zajęć egz/ocenę 6
  Kanon tekstów literackich  Japonii i Korei  dr Agnieszka Żuławska-Umeda/dr Ewa Rynarzewska ćwiczenia 8h/4 zajęcia zal/ocenę 2
Blok przedmiotów biznesowych Kultura korporacyjna Japonii i Korei prof. dr hab. Agnieszka Kozyra/ dr Justyna Najbar-Miller Wykład 16h/8 zajęć egz/ocenę 4
  Zasady etykiety i komunikacja interpersonalna Japonii i Korei dr hab. Iwona  Kordzińska-Nawrocka/ dr Anna Paradowska

wykład    

 

 

10 h/5 zajęć    

 

zal/ocenę 2
  Firma japońska i koreańska- w perspektywie praktycznej mgr Sławomir Szulc/ mgr Bogusław Pindur /dr Christoph Janasiak/mgr Lee Nam-kyoung Warsztaty 16h/8 zajęć zal/ocenę 2
  Język japoński i język koreański mgr Tsuneo Okazaki/mgr Jeongin Choi  ćwiczenia 20 h/10 zajęć zal/ocenę 6
  Prezentacja dyplomowa Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka/ Dr Ewa Rynarzewska  Warsztaty 2h/1 zajęcia egz/ocenę 2
      Razem 90 h/45 zajęć   24
    I i II semestr Razem 180 h /90 zajęć   60

 

Krótki opis przedmiotów:

 

Blok przedmiotów podstawowych: 

Japonia i Korea jako kraje turystyczne  – wykład  – 16 h (8h Japonia, 8h Korea)/ celem zajęć jest pokazanie uczestnikom zróżnicowania geograficznego oraz regionalnego Japonii oraz Korei, przedstawienie najważniejszych regionów i atrakcji turystycznych oraz miejsc zabytkowych.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat zróżnicowania regionalnego Japonii i Korei oraz w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej i demograficznej omawianych krajów.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat atrakcji turystycznych oraz miejsc zabytkowych Japonii i Korei.

Umiejętności:

– potrafi prawidłowo usytuować Japonię i Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego  i gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł oraz znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

 -widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Stosunki polsko-japońskie – wykład -10h/ celem wykładu jest omówienie historii politycznej Japonii na tle zmian zachodzących w kulturze i społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Japonią.  

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat zagadnień historycznych i politycznych Japonii oraz wzajemnych relacji między Polską a Japonią.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Japonii.

Umiejętności:

– potrafi wskazać źródła różnic kulturowych pomiędzy Polską a Japonią.

-potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska historycznego i geopolitycznego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Stosunki polsko-koreańskie – wykład -8h/ celem wykładu jest omówienie historii politycznej Korei na tle zmian zachodzących w kulturze i społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Koreą. 

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat zagadnień historycznych i politycznych Korei oraz wzajemnych relacji między Polską a Koreą.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Korei.

Umiejętności:

– potrafi wskazać źródła różnic kulturowych pomiędzy Polską a Koreą.

-potrafi prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska historycznego i geopolitycznego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Powojenna Japonia – ćwiczenia 6h/ celem zajęć jest przedstawienie sytuacji polityczno-gospodarczej we współczesnej Japonii. Omawiane będą m.in. zagadnienia związane z japońskim systemem partyjnym, etapy rozwoju gospodarczego, przemiany społeczne, kwestia bezpieczeństwa narodowego, a także relacje Japonii z innymi krajami azjatyckimi.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą zagadnień politycznych, przemian społecznych, kwestii bezpieczeństwa narodowego powojennej Japonii.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Japonii.

Umiejętności:

– potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia polityczne i społeczne dotyczące powojennej  Japonii.

-potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł  historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

-widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Powojenna Korea – ćwiczenia – 6h/ celem zajęć jest pokazanie sytuacji polityczno-gospodarczej współczesnej Korei, omówienie najważniejszych zagadnień związanych z systemem politycznym, gospodarczym, edukacyjnym i społecznym. 

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą zagadnień politycznych, przemian społecznych i gospodarczych powojennej Korei.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Korei.

Umiejętności:

– potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia polityczne i społeczne dotyczące  powojennej Korei.

-potrafi prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

-widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Język japoński – ćwiczenia -10h I semestr i 10h II semestr/ zajęcia wprowadzające do języka japońskiego, jego struktury gramatycznej, podsystemów językowych oraz etykiety językowej i języka grzecznościowego z uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

Wiedza:

 – ma podstawową wiedzę o języku japońskim, jego strukturze i historii.

 -ma świadomość miejsca i znaczenia języka japońskiego w kontekście kultury i historii krajów Azji Wschodniej.

Umiejętności:

– potrafi prawidłowo wskazać sposoby, możliwości i korzyści, jakie stwarza język dla nawiązania kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

 – potrafi stosować w języku japońskim potoczne wyrażenia, pozdrowienia i bardzo proste wypowiedzi odnoszące się do konkretnych potrzeb życia codziennego.

 – potrafi formułować w języku japońskim pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące miejsca zamieszkania, pracy, ludzi i rzeczy oraz odpowiadać na tego typu pytania.

-potrafi przedstawić siebie i innych w języku japońskim.

-zna podstawowe zwroty i wyrażenia używane w japońskim środowisku biznesowym. 

Kompetencje społeczne:

 – potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne.

 – potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

 – potrafi nawiązywać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych kultur.

 – rozumie potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 – jest przygotowany do pracy w instytucjach działających w szerokiej sferze kontaktów międzykulturowych.

 

Język koreański – ćwiczenia -10h I semestr i 10h II semestr/ zajęcia wprowadzające do języka koreańskiego, jego struktury gramatycznej, podsystemów językowych oraz etykiety językowej i języka grzecznościowego z uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

Wiedza:

 – ma podstawową wiedzę o języku koreańskim, jego strukturze i historii.

 – ma świadomość miejsca i znaczenia języka koreańskiego w kontekście kultury i historii krajów Azji Wschodniej.

Umiejętności:

– potrafi prawidłowo wskazać sposoby, możliwości i korzyści, jakie stwarza język dla nawiązania kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

 – potrafi stosować w języku koreańskim potoczne wyrażenia, pozdrowienia i bardzo proste wypowiedzi odnoszące się do konkretnych potrzeb życia codziennego.

 – potrafi formułować w języku koreańskim pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące miejsca zamieszkania, pracy, ludzi i rzeczy oraz odpowiadać na tego typu pytania.

-potrafi przedstawić siebie i innych w języku koreańskim.

-zna podstawowe zwroty i wyrażenia używane w koreańskim środowisku biznesowym. 

Kompetencje społeczne:

 – potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne.

 – potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

 – potrafi nawiązywać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych kultur.

 – rozumie potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 – jest przygotowany do pracy w instytucjach działających w szerokiej sferze kontaktów międzykulturowych.

 

 

Blok przedmiotów społeczno-kulturowych

 

Obyczajowość życia codziennego Japonii i Korei – wykład 24h (12h Japonia, 12h Korea)/ celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze współczesną japońską i koreańską kulturą i społeczeństwem, między innymi: normami i wzorami społecznymi, tradycją kulinarną i estetyką kuchni, rodziną, systemem edukacji, tradycją religijną i najważniejszymi systemami religijnymi Japonii i Korei (shinto, szamanizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm), dorocznymi świętami i obrzędami przejścia, kulturą spędzania wolnego czasu oraz współczesną muzyką (J-pop, K-pop).

Wiedza:

– potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe i społeczne Japonii i Korei.

– ma podstawową orientację we współczesnej kulturze obyczajowej i religijnej Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii i Korei.

Umiejętności:

– potrafi wskazać źródła różnic religijnych i obyczajowych Japonii i Korei.  

-potrafi czytać, analizować i interpretować dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym Japonii i Korei.

-potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultur Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

– ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł kulturowych.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

– ma świadomość znaczenia kultur Japonii i Korei w kulturze światowej.

 

Wartości społeczne i estetyczne Japonii i Korei – wykład 18h (5h Japonia, 4h Korea)/ celem zajęć jest omówienie  najważniejszych wartości estetycznych i społecznych zakorzenionych w społeczeństwach japońskim i koreańskim, do których należą: harmonia, poszanowanie reguł społecznych i etykiety życia codziennego, grupizm/kolektywizm. Słuchacze zapoznają się również z głównymi zagadnieniami estetyki i sztuki Japonii i Korei, do których należą najważniejsze dzieła z dziedziny malarstwa i architektury, oraz sztuki i wyrobów rzemieślniczych używanych w życiu codziennym.

Wiedza:

– potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Japonii i Korei.

– ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii i Korei.

Umiejętności:

– umie porównać i dostrzec zależności między dziełami twórczości kulturalnej Japonii i Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności.

– potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, architektury, innych dziedzin sztuki) Japonii i Korei.

– potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

-potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

– ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł kulturowych.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

– ma świadomość znaczenia kultur Japonii i Korei w kulturze światowej.

 

 

Kanon tekstów literackich Japonii i Korei – ćwiczenia 8h (4h Japonia, 4h Korea)/zajęcia stanowią wprowadzenie do literackiego dorobku dawnej i współczesnej kultury japońskiej i koreańskiej. Celem zajęć jest dostarczenie przeglądu najważniejszych zagadnień z dziedziny literatury z uwzględnieniem społeczno-kulturowego kontekstu jej rozwoju.

Wiedza:

– ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych dla rozumienia wybranych tekstów kultury.

– ma uporządkowaną wiedzę na temat literatury i piśmiennictwa Japonii i Korei

-potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ w piśmiennictwie Japonii i Korei. 

Umiejętności:

– potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii i Korei.

– potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

-potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

– ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł kulturowych.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

– ma świadomość znaczenia kultur Japonii i Korei w kulturze światowej.

 

 

Blok przedmiotów biznesowych

Kultura korporacyjna Japonii i Korei– wykład 16 h (8h Japonia, 8h Korea)/ zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy japońskiej i koreańskiej: jej strukturą organizacyjną, relacjami interpersonalnymi, technikami negocjacyjnymi. Omawiają również problemy, z jakimi zmagają się cudzoziemcy pracujący lub  współpracujący z firmami japońskimi i koreańskimi.

Wiedza:

– ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię) z zakresu ekonomii i kultury korporacyjnej Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe cechy charakterystyczne firm japońskich i koreańskich.

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje dotyczące kultury korporacyjnej i biznesu w Japonii i Korei z wykorzystaniem różnych źródeł.

Umiejętności:

– potrafi wskazać podstawowe cechy charakteryzujące ekonomię japońską i koreańską.

-potrafi interpretować podstawowe zagadnienia z zakresu problematyki gospodarki i systemu korporacyjnego Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

– potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odmienności warunków ekonomicznych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Zasady etykiety i komunikacja interpersonalna w Japonii i Korei – ćwiczenia 10h (6h Japonia, 4h Korea)/ celem zajęć jest omówienie różnych form komunikacji kulturowej i interpersonalnej w społeczeństwach japońskim i koreańskim. Przedstawione zostaną zarówno werbalne zasady komunikacyjne (etykieta językowa, język grzecznościowy, zasady wyrażania emocji), jak również niewerbalne formy komunikacyjne (wokalika, haptyka, kinezyka i proksemika).

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię) z zakresu etykiety językowej i komunikacji interpersonalnej w Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe cechy charakterystyczne dla form komunikacji kulturowej i interpersonalnej w społeczeństwach japońskim i koreańskim.

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje dotyczące  podstawowych reguł komunikacji interpersonalnej w Japonii i Korei z wykorzystaniem różnych źródeł.

Umiejętności:

– potrafi wskazać podstawowe cechy charakteryzujące komunikację interpersonalną w Japonii i Korei. 

– potrafi wykorzystać w sytuacjach profesjonalnych (prowadzenie korespondencji handlowej, spotkania biznesowe, przyjmowanie przedstawicieli firm i organizacji rządowych z Japonii i Korei) podstawowe zasady i reguł norm zachowania obowiązujących w Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

– potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

– ma świadomość odmienności warunków ekonomicznych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Firma japońska i koreańska w perspektywie praktycznej, warsztaty 16h (Japonia 8h, Korea 8h)/ zajęcia praktyczne prowadzone są  przez doświadczonych specjalistów, którzy pracowali lub współpracowali z japońskimi i koreańskimi firmami.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę w dziedzinie zasad funkcjonowania firm japońskich i koreańskich.

– zna i rozumie podstawowe cechy charakterystyczne firm japońskich i koreańskich.

Umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł.

– potrafi wskazać podstawowe cechy charakteryzujące ekonomię i kulturę korporacyjną Japonii i Korei.

– potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki gospodarki i systemu korporacyjnego Japonii i Korei  w typowych sytuacjach profesjonalnych, do których należą: prowadzenie korespondencji biznesowej, negocjacje handlowe, przyjmowanie przedstawicieli firm i organizacji rządowych Japonii i Korei, wyjazdy służbowe do krajów Azji Wschodniej.  

Kompetencje społeczne:

– potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

– ma świadomość odmienności warunków ekonomicznych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Prezentacja dyplomowa – warsztaty 2h / zajęcia poświęcone technice przygotowania ustnej prezentacji dyplomowej (trwającej 15 minut) na wybrany przez uczestników studiów temat z dziedziny kultury, zagadnień społecznych lub gospodarczych Korei i Japonii.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę w dziedzinie zasad przygotowywania ustnej prezentacji na wybrany temat.

Umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje dotyczące historii, kultury, języka, społeczeństwa i gospodarki Japonii oraz Korei z wykorzystaniem różnych źródeł.

Kompetencje społeczne:

– ma świadomość odmienności warunków społeczno-kulturowych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2013

 

 

 Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu

 

Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW

 

Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW

Dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi

Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

Dr Agnieszka Żuławska-Umeda

Dr Katarzyna Starecka

Dr Ewa Rynarzewska

 

Dr Anna Paradowska

Dr Christoph Janasiak

Dr Justyna Najbar-Miller

Mgr Tsuneo Okazaki   

Mgr Yōko Fujii Karpoluk

Mgr Jeong-in Choi

 

Pozostali wykładowcy

 

Dr Iga Rutkowska, PJSTK, Wydział Kultury Japonii

Mgr Lee Nam Kyoung 

Mgr Bogusław Pindur

Mgr Sławomir Szulc

Mgr Anna Omi

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra – zajmuje się religiami Japonii i myślą filozoficzną.  Publikacje: Estetyka zen (WUW 2010), Mitologia Japonii (WSiP 2011)

 

Dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW – specjalizuje się w historii nowożytnej i nowoczesnej Japonii, kulturze Japonii oraz historii stosunków polsko-japońskich.

publikacje: Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (Bellona 1996), Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941, (Nozomi, 1998), Japonia, współautor (TRIO 2004).

 

Dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi – zajmuje się współczesną literaturą japońską, estetyką i sztuką.

Publikacje: Estetyka i sztuka japońska, wybrane zagadnienia (Universitas 2010), Tragizm w japońskim teatrze lalkowym bunraku, (WUW, 2011).

 

Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka zajmuje się literaturą klasyczną oraz współczesną kulturą, w szczególności kulturą życia codziennego Japonii.

Publikacje: Kultura kulinarna Japonii (Trio 2008), Ulotny świat ukiyo, obraz kultury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku (WUW 2010)

 

Dr Agnieszka Żuławska-Umeda –  zajmuje się japońską i chińską  literaturą klasyczną.

Publikacje: Poetyka szkoły Matsuo Bashō w latach 1684-1694 (Neriton 2007), Miyamoto Musashi, księga pięciu kręgów, (Diamond Books 2011)

 

Dr Katarzyna Starecka – zajmuje się powojenną historią  i społeczeństwem Japonii

Publikacje: Japonia, współautor (TRIO 2004), Problem patriotycznej edukacji we współczesnej Japonii w świetle rewizji Podstawowego prawa oświatowego, w: Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji, red. Joanna Marszałek- Kawa, Judyta Węgłowska, Ewa Kaja-Pilas, (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012).

 

Dr Ewa Rynarzewska – zajmuje się klasyczną i współczesną literaturą koreańską, tradycyjnym i współczesnym teatrem koreańskim, tradycyjną kulturą i sztuką koreańską.

Publikacje: Teatr uwikłany – koreańska sztuka teatralna i dramatyczna w latach 1900-1950 (WUW, 2013), Mit we współczesnym dramacie koreańskim. Twórczość Ch’oe In-huna (DIALOG, 2004), cykl artykułów o literaturze koreańskiej w: Historia literatury koreańskiej, t. II/3-IX (SMS, 2003-2008), Udręczona dusza koreańska. Nurt tragicznego niespełnienia han („Azja-Pacyfik”, 10/2007).

 

Dr Anna Paradowska – zajmuje się językoznawstwem koreanistycznym, kulturą i społeczeństwem Korei.

Publikacje: Practical Korean Grammar Course (beginners) – proposals,  Journal of Korean Studies vol. 10, 2000,  Język koreański dla Polaków, cz. 1, 2″ (2011,2012), (współautor wraz z Chang Sowonne, Kim Songgyu, Jung Youngchol, Christoph Janasiak, Nam Sugyung, Chae Sukhui).

 

Dr Christoph Janasiak – japonista i koreanista, zajmuje się pismem Japonii i Korei oraz historią Korei.

Publikacje: Język koreański dla Polaków, cz. 1, 2″ (2011,2012), (współautor wraz z Chang Sowonne, Kim Songgyu, Jung Youngchol, Anna Paradowska, Nam Sugyung, Chae Sukhui).

 

 

Dr Justyna Najbar-Miller – zajmuje się klasyczną i współczesną literaturą koreańską, przekładem literackim, tożsamością kulturową oraz  metodyką nauczania języków obcych.

Publikacje: Teletubisiowy Storytelling w: Ch’oe Hyesil i in., Przemysł kultury a storytelling (Dahal Media, 2007), Meandry losu Kubo Pak T’aewŏna w: Pak T’aewon, Dzień z życia Pisarza Kubo, (Kwiaty Orientu, 2008).

 

Mgr Tsuneo Okazaki  – doświadczony lektor języka japońskiego, wieloletni pracownik UW i SGH.

 

Mgr Yōko Fujii Karpoluk – lektorka języka japońskiego na UW, doktorantka w Wydziale Orientalistycznym UW.

 

Mgr Jeong-in Choi –  doświadczona lektorka języka koreańskiego na UW.

 

 

Pozostali wykładowcy

 

Dr Iga Rutkowska, PJSTK, Wydział Kultury Japonii – zajmuje się społeczeństwem i sztuką performatywną Japonii.  Ukończyła MISH UW – specjalizacje: antropologia kulturowa i japonistyka.

 

Mgr Lee Nam Kyoung – absolwentka Uniwersytetu Pusan (Korea), Uniwersytetu Waseda (Japonia), SGH, prezes firmy ARIOCO – oferującej rozwiązania biznesowe dla spółek polskich, które planują podjąć współpracę z partnerami z Azji Wschodniej (Japonia i Korea Pd) oraz dla spółek zagranicznych zamierzających rozpocząć lub rozwinąć swą działalność na polskim rynku.

 

Mgr Bogusław Pindur – japonista, współwłaściciel firmy Matsugu zajmującej się tłumaczeniami profesjonalnymi i konsultacjami w dziedzinie biznesu.

 

Mgr Sławomir Szulc – japonista, współwłaściciel firmy Matsugu zajmującej się tłumaczeniami profesjonalnymi i konsultacjami w dziedzinie biznesu.

 

Mgr Anna Omi – japonistka, tłumacz przysięgły, właścicielka firmy Yuri zajmującej się turystyką i oprowadzaniem grup japońskich.