Uczelnie współpracujące

blank
Uniwersytet Dōshisha, Kioto 同志社大学
Uniwersytet Gakushūin, Tokio 学習院大学
Uniwersytet Kanazawa 金沢大学
Uniwersytet Kōbe 神戸大学
Uniwersytet Kōgakkan, Ise 皇學館大学
Uniwersytet Kumamoto 熊本大学
Uniwersytet Meijō, Nagoya 名城大学
Uniwersytet Ochanomizu, Tokio お茶の水女子大学
Uniwersytet Rikkyō, Tokio 立教大学
Uniwersytet Shinshū, Matsumoto 信州大学
Uniwersytet Tsukuba 筑波大学

Uniwersytet Dōshisha, Kioto 同志社大学

Uniwersytet Gakushūin, Tokio 学習院大学

Uniwersytet Kanazawa 金沢大学

Uniwersytet Kōbe 神戸大学

http://www.kobe-u.ac.jp/en/

Uniwersytet Kōgakkan, Ise 皇學館大学

Uniwersytet Kumamoto 熊本大学

Uniwersytet Meijō, Nagoya 名城大学

Uniwersytet Ochanomizu, Tokio お茶の水女子大学

Uniwersytet Rikkyō, Tokio 立教大学

Uniwersytet Shinshū, Matsumoto 信州大学

Uniwersytet Tsukuba 筑波大学

http://www.tsukuba.ac.jp/en/