Informacje dla stypendystów

blank
Przed wyjazdem

Kluczowym czynnikiem warunkującym uzyskanie rekomendacji Katedry Japonistyki UW na semestralne i dłuższe wyjazdy jest uzyskanie średniej ocen na poziomie min. 4,50.

W przypadku niektórych stypendiów przeznaczonych dla studentów na studiach magisterskich może być wymagany certyfikat językowy JLPT na poziomie N2 lub N1.

UWAGA! Przed wyjazdem na stypendium należy rozliczyć się z biblioteką Katedry Japonistyki!

Sposoby wyjazdu

 

Nasi studenci mają różnorodne możliwości wyjazdu do Japonii:

Umowy dwustronne

– wyjazdy na zasadzie umów z uczelniami japońskimi

– wszystkie wyjazdy z rekomendacji Katedry Japonistyki

– Katedra Japonistyki wyznacza kandydatów na daną uczelnię i program

Procedura:

– Katedra Japonistyki otrzymuje ofertę z uczelni japońskiej na dany rok

– Katedra Japonistyki wybiera i powiadamia kandydata

– kandydat kompletuje dokumenty zgodnie z wytycznymi uczelni japońskiej i wysyła je opiekunowi

– opiekun zgłasza kandydata na japońskiej uczelni i wysyła e-dokumenty

– kandydat wysyła dokumenty pocztą

– po akceptacji kandydata uczelnia japońska występuje o dofinansowanie stypendialne do MEXT lub JASSO

– MEXT lub JASSO przyznaje lub nie przyznaje stypendium

– wyjazd do Japonii z dofinansowaniem stypendialnym lub bez (decyzja o wyjeździe mimo braku dofinansowania należy do kandydata)

Rodzaje programów:

Nikkensei – Japanese Studies Student/Exchange Student (dla studentów po III-V roku)

(Uniwersytety: Dōshisha, Hokkaidō, Kanazawa, Kōbe, Ochanomizu, Rikkyō, Seinan, Shinshū, Shōwa, Tsukuba)

– program obejmujący głównie roczne wyjazdy dla japonistów (zajęcia językowe, wykłady ogólne, programy kulturalne – w zależności od uczelni)

Kenkyūsei – Research Student (dla studentów po IV-V roku)

– program obejmujący głównie półtoraroczne wyjazdy badawcze (swobodne korzystanie z zajęć oferowanych przez uczelnię, opieka naukowa w Japonii)

– w zgłoszeniu wymagany jest plan badawczy

– w zgłoszeniu wymagane jest uzyskanie akceptacji opiekuna naukowego z uczelni japońskiej

dlatego: wszystkie osoby, które zakończyły IV-V rok studiów ze średnią min. 4,50 powinny zapoznać się z ofertą uczelni, które oferują ten program, znaleźć potencjalnego opiekuna na każdej z nich i przemyśleć ewentualny plan badawczy, który mieści się w specjalizacji danego opiekuna naukowego:

Kanazawa University

http://ridb.kanazawa-u.ac.jp/public/index_en.php

Ochanomizu Women’s University (Tokio)

http://researchers2.ao.ocha.ac.jp/search?m=home&l=en

Konferencje naukowe i krótkie programy, m.in.:

International Student Forum, Ochanomizu University

http://www-w.cf.ocha.ac.jp/gec_out/news/infoipo31

ISE-JAPAN Study Program, Ise Kōgakkan University

https://www.kogakkan-u.ac.jp/html/cmscontents/detail.php?mdid=1914

Szkoły językowe

(Uniwersytety: Kōbe, Kumamoto, Ochanomizu, Rikkyō, Seinan).

– kilkutygodniowe wyjazdy (zajęcia językowe)

– w zależności od uczelni płatne lub bezpłatne

Egzamin MEXT

– doroczny egzamin i rozmowa kwalifikacyjna w Ambasadzie Japonii w Warszawie (luty-marzec)

Procedura:

– zgłoszenie i podejście do egzaminu w Ambasadzie

– pomyślne zdanie egzaminu = uzyskanie finansowania studiów i dofinansowania stypendialnego ze środków MEXT

– wypełnienie dokumentów, wybór uczelni w Japonii

– przyjęcie na uczelnię w Japonii, wyjazd

Programy:

Nikkensei, Kenkyūsei

Informacje na stronie Ambasady:

http://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/stypendia_ogolne.html

Ogólnouniwersyteckie oferty z BWZ UW

– wyjazdy na stypendia w ramach umów ogólnouniwersyteckich, koordynowanych przez Biuro Współpracy z Zagranicą UW

Ogólnouniwersyteckie umowy dwustronne (zob. JAPONIA):

http://bwz.uw.edu.pl/umowy-bilateralne-2

Inne stypendia (zob. MIZUTA , ITO):

http://bwz.uw.edu.pl/inne-stypendia-oferta-dla-studentow

Przepisywanie przedmiotów z Japonii

Przepisywanie przedmiotów z Japonii

WAŻNE: do każdego podania o przepisanie ocen należy dołączyć kopię transkryptu ocen z Japonii, gdzie powinny znajdować się: tytuł zajęć, liczba godzin, ocena, skala ocen, a w przypadku zajęć językowych także poziom zajęć.

– wymagane podanie do p. Dziekan ds. Studenckich

– na podaniu wymagany podpis opiekuna

– przed przyjściem na dyżur opiekuna proszę z wyprzedzeniem przysłać podanie do wglądu!

Przedmiot z Japonii można przepisać:

– za Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN)

– musi to być przedmiot, który poszerza zakres studiów, nie zajęcia językowe

– za Przedmiot do wyboru (OW)

– przedmiot orientalistyczny

lub

– przedmiot japonistyczny (jeśli da się go zakwalifikować jako japonistyczne konwersatorium lub wykład monograficzny – decyduje opiekun)

– za Przedmiot specjalizacyjny (wykład monograficzny lub konwersatorium)

– musi to być przedmiot dotyczący ściśle Japonii;

– WARUNEK: na podaniu o przepisanie oceny musi być pisemna zgoda osoby z Japonistyki, która prowadzi wykład monograficzny lub konwersatorium, znajdujące się w Państwa planie. Dopiero wówczas opiekun popiera podanie.

– za zajęcia z języka japońskiego

            – można przepisać przedmiot z języka japońskiego jedynie w absolutnie wyjątkowych, indywidualnych przypadkach, jeśli odpowiada on liczbą godzin oraz poziomem zajęciom na tym roku Japonistyki, na którym student jest po powrocie ze stypendium w Japonii.

– WARUNEK: na podaniu o przepisanie oceny musi być pisemna zgoda osoby z Japonistyki, która prowadzi dane zajęcia z języka japońskiego, znajdujące się w Państwa planie. Dopiero wówczas opiekun popiera podanie.

Nie można przepisać przedmiotu z Japonii za:

– zajęcia z języka japońskiego – z powyższym wyjątkiem

– Konwersatorium Orientalistyczne

– Przedmiot metodologiczny

– Lekturę tekstów

– Seminarium magisterskie

Zajęcia merytoryczne przepisywane są po akceptacji opiekuna studentów.

We wszystkich sytuacjach wątpliwych ostateczną decyzję podejmuje Kierownik Katedry.

Przelicznik ocen

Oceny przeliczamy następująco:

Przeliczenie japońskiej skali 5-stopniowej:

S/AA = 5

A = 4,5

B = 4

C = 3,5

F = 2

Przeliczenie japońskiej skali 4-stopniowej:

A = 5

B = 4

C = 3

F = 2

Gdyby w Japonii zastosowano inną skalę, odwołujemy się do procentów (powinny być podane na transkrypcie ocen):

90-100% = 5

85-89%  = 4,5

75-84%  = 4

70-74%  = 3,5

60-69%  = 3

Wzory podań

Wzór podania o przepisanie oceny za OGUN, OW (link)

Wzór podania o przepisanie oceny za przedmiot specjalizacyjny (link)

Wzór podania o przepisanie oceny za przedmiot językowy (link)