Studia magisterskie

Studia japonistyczne przygotowują specjalistów w zakresie języka japońskiego, historii, literatury i kultury Japonii.

Absolwent studiów II stopnia kierunku orientalistyka specjalność japonistyka uzyskując tytuł zawodowy magistra, będzie posiadał:

 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultur Orientu/Afryki (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych) w perspektywie porównawczej
 • rozszerzoną wiedzę o wybranych problemach kultury Japonii (z zakresu kultury i literatury lub języka lub filozofii i religii lub historii i zagadnień społeczno-politycznych)
 • poszerzoną i pogłębioną wiedzę o języku japońskim
 • orientację we współczesnym życiu kulturalnym Japonii
 • rzetelną wiedzę o zasadach komunikowania się, pisania i czytania w języku japońskim (współczesnym i klasycznym)
 • obszerną, pogłębioną wiedzę o strukturach i relacjach społecznych oraz zachowaniach społeczno-kulturowych Japonii w zakresie warunkującym profesjonalną werbalną komunikację społeczną i interkulturową

Dodatkowo w zakresie umiejętności absolwent będzie potrafił:

 • wykorzystać wiedzę z zakresu orientalistyki do poszerzania wiedzy z zakresu nauk humanistycznych
 • zastosować wiedzę z zakresu orientalistyki w rozwiązywaniu problemów związanych z odmiennością kulturową w sytuacjach profesjonalnych
 • posługiwać się pojęciami z dziedziny filozofii i religii Japonii w celu analizowania i interpretowania zjawisk religijnych, motywów etycznych i zachowań ludzkich, a także różnic między kulturami
 • czytać, analizować i interpretować zaawansowane teksty literackie i inne dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym) Japonii, prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym
 • przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację różnych wytworów kultury Japonii w sposób właściwy dla wybranych tradycji, teorii i szkół badawczych w zakresie językoznawstwa lub literaturoznawstwa i studiów nad kulturą lub filozofii i religioznawstwa lub historii, stosując oryginalne podejścia uwzględniające wiedzę z zakresu orientalistyki
 • analizować najważniejsze zjawiska z zakresu historii/sytuacji społeczno-politycznej/językowej/kulturowej Japonii
 • posługiwać się językiem japońskim poziomie B2+

Zdobyte wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi na osiągnięcie kompetencji społecznych w zakresie:

 • świadomości odmienności wynikającej z różnorodności kulturowej, religijnej i filozoficznej i jej wpływu na kształtowanie się postaw społecznych i politycznych oraz procesów gospodarczych
 • rozumienia i poszanowania wartości tradycji i spuścizny kulturowej własnej oraz japońskiej
 • dostrzegania potrzeby wzbogacenia swojej tradycji o pozytywne wartości filozoficzno-społeczno-kulturowe Japonii, traktowania kulturowej synergii jako wartości dodanej
 • aktywnego działania na rzecz wzajemnego zrozumienia i efektywnej komunikacji międzykulturowej, współpracy kulturalnej i gospodarczej, kontaktów na gruncie własnym i w Japonii
 • aktywnego działania na rzecz udostępniania i promowania spuścizny kulturowej oraz najważniejszych wytworów współczesnej kultury Japonii
 • wykorzystywania kompetencji językowych i kulturowych w sytuacjach profesjonalnych, takich jak: programy pomocowe, rządowe, problemy imigracji, działanie na rzecz bezpieczeństwa kraju

Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne pozwolą absolwentowi na poprawne poruszanie się i wypowiadanie w sferze ogólnych zagadnień dotyczących teorii i praktyki kultury Japonii. Ponadto absolwent będzie w stanie posługiwać się językiem japońskim na poziomie zaawansowanym, odczytywać i tłumaczyć teksty o różnorodnej tematyce napisane w tym języku.

Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobyte podczas studiów dadzą absolwentowi możliwość znalezienia pracy w szeroko rozumianych instytucjach upowszechniania kultury (muzea, media, wydawnictwa etc.) oraz urzędach administracji państwowej, rządowej i samorządowej w zakresie spraw zagranicznych, problemów uchodźczych, edukacji międzykulturowej. Ponadto absolwent będzie miał wpojone nawyki kształcenia ustawicznego i rozwoju zawodowego oraz będzie przygotowany do podejmowania wyzwań badawczych i kontynuacji edukacji na studiach III stopnia (doktoranckich).

Zasady kwalifikacji

O przyjęcie na pierwszy rok studiów drugiego stopnia mogą ubiegać się osoby z tytułem licencjata, magistra, inżyniera lub równoważnym wszystkich kierunków humanistycznych i niehumanistycznych uczelni mających akredytację MEN.

Postępowanie kwalifikacyjne dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka:

W postępowaniu kwalifikacyjnym pod uwagę będą brane:

 • ocena na dyplomie
 • średnia ocen z całego okresu studiów

Postępowanie kwalifikacyjne dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka, składa się z dwóch etapów.

W wypadku kandydatów nieposiadających dyplomu ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka, w postępowaniu kwalifikacyjnym w pierwszym etapie zostanie przeprowadzony pisemny egzamin sprawdzający znajomość języka japońskiego. Poziom egzaminu odpowiada poziomowi umiejętności językowych absolwenta studiów I stopnia na kierunku orientalistyka, specjalność japonistyka. Uzyskana pozytywna ocena z egzaminu językowego będzie stanowiła podstawę do dopuszczenia kandydata do dalszego etapu postępowania kwalifikacyjnego, w którym pod uwagę będą brane ocena z egzaminu z języka japońskiego, ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów.

Sposób przeliczania punktów:

Kandydat może zdobyć maksymalnie 200 pkt., co stanowi sumę poszczególnych elementów postępowania kwalifikacyjnego.

Sposób przeliczania ocen z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla osób posiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka:

a. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 100 pkt.
 • dobra plus (4+) – 92,5 pkt.
 • dobra (4) – 85 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 72,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 60 pkt.

b. średnia ocen ze studiów

Wp = Śo x 100 / 5

gdzie:

Wp – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

Sposób przeliczania ocen z egzaminu z języka japońskiego, z dyplomu i średniej z całego okresu studiów dla osób nieposiadających dyplom ukończenia stacjonarnych lub niestacjonarnych studiów I stopnia na kierunku orientalistyka specjalność japonistyka:

a. ocena z egzaminu z j. japońskiego

 • bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
 • dobra (4) – 35 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 30 pkt

b. ocena na dyplomie

 • celująca (6) lub bardzo dobra (5) – 50 pkt.
 • dobra plus (4+) – 42,5 pkt.
 • dobra (4) – 35 pkt.
 • dostateczna plus (3+) – 32,5 pkt.
 • dostateczna (3) – 30 pkt.

c. średnia ocen ze studiów

W p = Śo x 100 /5

gdzie:

W p – wynik punktowy
Śo – średnia ocen za cały okres studiów kandydata

Zasady kwalifikacji dla kandydatów z dyplomem zagranicznym

Obowiązują takie same zasady, jak dla kandydatów z dyplomem uzyskanym w Polsce.

Kandydaci przystępują dodatkowo do rozmowy sprawdzającej znajomość języka polskiego w stopniu umożliwiającym studiowanie. Z rozmowy zwolnione są osoby posiadające certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego albo zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. W celu oceny stopnia znajomości języka polskiego, kandydaci proszeni są o załączenie skanów niezbędnych dokumentów na koncie rejestracyjnym oraz o kontakt z komisją rekrutacyjną danego kierunku niezwłocznie po dokonaniu rejestracji.
Potwierdzenie przez komisję rekrutacyjną wystarczającej znajomości języka polskiego jest warunkiem dopuszczenia kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

Termin egzaminu z języka polskiego: 13 września 2017 r., godz. 10:00

Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym

Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia z egzaminu pisemnego z języka japońskiego uzyskują osoby, które legitymują się certyfikatem języka japońskiego Nihongo Noryoku Shiken (Japanese Language Proficiency Test) na poziomie pierwszym (1kyu) lub drugim (2 kyu). Tym samym uzyskują one zwolnienie z egzaminu pisemnego z języka japońskiego (zwolnienie z pierwszego etapu postępowania). Osoby te biorą udział w dalszym procesie rekrutacyjnym, w którym pod uwagę będą brane ocena na dyplomie oraz średnia z całego okresu studiów.

Terminy egzaminów

Egzamin z języka japońskiego: 12 września 2017 r., godz. 10:00

Miejsce ogłoszenia wyników

Ogłoszenie wyników: 15 września 2017 r.

Dodatkowe informacje

Przyjmowanie dokumentów:
I tura 18-19 września 2017 r.
II tura 20-21 września 2017 r.

 

Program studiówInternetowa rejestracja kandydatów UW