Rekrutacja

REKRUTACJA NA ROK  2015/2016 ROZPOCZYNA SIĘ 3 WRZEŚNIA 2015.

Proszę kontaktować się najlepiej drogą mailową: i.nawrocka@uw.edu.pl ; e.rynarzewska@uw.edu.pl lub telefoniczną 505 128 606

Dyżury: 3 września (14.00-16.00), 7 września (14.30-16.00), 11 września (15.00-16.30),  Zakład Japonistyki, Biblioteka zakładowa; ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00 -927 Warszawa Tel: 22 5520 464

Dokumenty należy składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Studia Podyplomowe, Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny UW, ul Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Wymagane dokumenty:

a) podanie o przyjęcie na studia;

b) życiorys-wzór;

c) dwa zdjęcia;

d) odpis dyplomu;

e) zobowiązanie do ponoszenia odpłatności za czesne 2015/2016 – wzór;

f) adres do korespondencji.

Ostatecznym warunkiem przyjęcia jest wniesienie opłaty czesnego w terminie do 5 października 2015.

O przyjęciu decyduje kolejność złożenia dokumentów. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie drogą mailową.

Warunki rekrutacji na studia: na studia będą przyjmowane wszystkie osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów licencjackich (I stopnia) lub magisterskich (II stopnia). Przyjęcie na studia odbywa się bez egzaminu – decyduje kolejność zgłoszeń.

Minamalny nabór 20 osób, maksymalny 40 osób

 Wymagania stawiane kandydatom na studia: kandydat powinien władać językiem angielskim na poziomie B2, czyli w stopniu umożliwiającym samodzielne czytanie tekstów źródłowych.