Program

KONTEKST KULTUROWY BIZNESU JAPONII I KOREI
ZJAZDY W ROKU 2017/2018
październik 2017 – 28-29
listopad 2017 – 18-19 oraz 25-26
grudzień 2017 – 16-17
styczeń 2018 – 13-14 oraz 27-28
luty 2018 – 24-25
marzec 2018 – 17-18
kwiecień 2018 – 14-15
maj 2018 – 19-20 oraz 26-27
czerwiec 2018 – 23-24

Informacje o studiach  
KONTEKST KULTUROWY BIZNESU JAPONII I KOREI

Obszar kształcenia: studia humanistyczne,  wiedza na temat kultury i społeczeństwa Japonii oraz Korei
 Jednostka prowadząca: Zakład Japonistyki i Koreanistyki, Wydział Orientalistyczny
 Tryb:   studia podyplomowe,  zaoczne, dwu-semestralne, 180h
 Forma: studia zaoczne, 11 zjazdów w soboty i niedziele;  (październik – jeden zjazd,  listopad – dwa zjazdy, grudzień – jeden zjazd, styczeń – dwa zjazdy,uty – jeden zjazd, marzec – jeden zjazd, kwiecień – dwa zjazdy, maj – jeden zjazd, czerwiec – jeden zjazd).

 Zakres tematyczny:  celem studiów jest dostarczenie pogłębionej wiedzy na temat kultury i społeczeństwa japońskiego i koreańskiego ze szczególnym uwzględnieniem społecznych realiów i otoczenia biznesowego Japonii i Korei. Program obejmuje wiedzę z zakresu podstawowych wiadomości geograficzno-historycznych, zasad funkcjonowania społeczeństwa japońskiego i koreańskiego, relacji interpersonalnych, najważniejszych aspektów tradycyjnej i współczesnej kultury, systemu edukacyjnego i modelu funkcjonowania firm japońskich i koreańskich, podstawowych wartości społecznych i estetycznych.  Studia umożliwią zrozumienie zjawisk społeczno-kulturowych charakterystycznych dla Japonii i Korei oraz pozwolą na swobodne poruszanie się po świecie kultury japońskiej i koreańskiej. Studia są prowadzone przez doświadczonych specjalistów akademickich, przede wszystkim przez pracowników Zakładu Japonistyki i Koreanistyki Wydziału Orientalistycznego zajmujących się zawodowo badaniem kultury japońskiej i koreańskiej, jak również specjalistów, którzy na  co dzień współpracują z firmami japońskimi i koreańskimi.

 Sylwetka kandydata: studia przeznaczone są dla osób interesujących się zawodowo i hobbistycznie kulturami regionu Azji Wschodniej – Japonii i Korei. W szczególności skierowane są do osób, które z racji wykonywanego zawodu pragną zapoznać się z najważniejszymi zjawiskami i zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania społeczeństw Japonii i Korei, metod i zasad komunikacji międzykulturowej.

 Język wykładowy: język polski

Sposób oceny zajęć przez słuchaczy: ankiety okresowe, przechowywane w archiwum studiów.

 Sylwetka absolwenta: studia mają zapewnić absolwentom instrumenty uzyskiwania informacji i umiejętności interpretacji podstawowych współczesnych zjawisk o charakterze kulturowym, społecznym i gospodarczym w Japonii i Korei, prowadzenia rozmów i negocjacji biznesowych z firmami japońskimi i koreańskimi. Dzięki zdobytej wiedzy absolwent będzie przygotowany do pracy w biznesie, instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych nastawionych na współpracę w środowisku multikulturowym. Studia powinny ukształtować przekonania o równoprawności kultur oraz postawy otwartości, akceptacji i szacunku wobec odmienności cywilizacyjnych, co jest bezpośrednio związane z główną koncepcją dydaktyczną Wydziału Orientalistycznego.

 Formy weryfikacji efektów kształcenia:  zaliczenie wszystkich  przedmiotów na ocenę, zaliczenie egzaminu końcowego na ocenę w formie ustnej prezentacji.

 Program studiów:  studia składają się z trzech bloków tematycznych: pierwszy blok tworzą przedmioty podstawowe, drugi blok przedmioty społeczno-kulturowe, a trzeci blok przedmioty biznesowe.

 Liczba zajęć i punkty:

I semestr      90 h zajęć,  24 punkty ECTS

II semestr     90 h zajęć   36 punktów ECTS

Razem:        180 h zajęć  60 punktów ECTS

 I Semestr 

Bloki tematyczne Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ zajęć  Czas trwania Sposób zaliczenia Punkty ECTS
Blok przedmiotów podstawowych Japonia i Korea  jako kraje turystyczne dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka/ dr Anna Paradowska wykład 16 h/8 zajęć zal/ocenę 4
  Stosunki polsko-japońskie istosunki polsko-koreańskie dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW/ dr Katarzyna Starecka /dr Christoph Janasiak wykład 18 h/9 zajęć egz/ocenę 6
  Powojenna Japonia i Korea dr Katarzyna Starecka/dr Christoph Janasiak ćwiczenia 12h/6 zajęć zal/ocenę 2
  Język  japoński i koreański mgr Tsuneo Okazaki/mgr Jeongin Choi ćwiczenia 20 h /10 zajęć zal/ocenę 6
Blokprzedmiotów społeczno-kulturowych Obyczajowość życia codziennego Japonii i Korei  dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka /prof. dr hab. Agnieszka Kozyradr Anna Paradowska / dr Justyna Najbar-Miller wykład 24 h/12 zajęć egz/ocenę 8
      Razem 90 h/45 zajęć   26

 

II Semestr 

Bloki tematyczne Nazwa przedmiotu Osoba prowadząca Typ  zajęć  Czas trwania Sposób zaliczenia Punkty ECTS
  Wartości społeczne i estetyczne Japonii i Korei dr Iga Rutkowskadr hab. Beata Kubiak Ho-Chi/dr Ewa Rynarzewska  wykład 18 h/9 zajęć egz/ocenę 6
  Kanon tekstów literackich  Japonii i Korei  dr Agnieszka Żuławska-Umeda/dr Ewa Rynarzewska ćwiczenia 8h/4 zajęcia zal/ocenę 2
Blok przedmiotów biznesowych Kultura korporacyjna Japonii i Korei prof. dr hab. Agnieszka Kozyra/ dr Justyna Najbar-Miller Wykład 16h/8 zajęć egz/ocenę 4
  Zasady etykiety i komunikacja interpersonalna Japonii i Korei dr hab. Iwona  Kordzińska-Nawrocka/ dr Anna Paradowska

wykład    

 

 

10 h/5 zajęć    

 

zal/ocenę 2
  Firma japońska i koreańska- w perspektywie praktycznej mgr Sławomir Szulc/ mgr Bogusław Pindur /dr Christoph Janasiak/mgr Lee Nam-kyoung Warsztaty 16h/8 zajęć zal/ocenę 2
  Język japoński i język koreański mgr Tsuneo Okazaki/mgr Jeongin Choi  ćwiczenia 20 h/10 zajęć zal/ocenę 6
  Prezentacja dyplomowa Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka/ Dr Ewa Rynarzewska  Warsztaty 2h/1 zajęcia egz/ocenę 2
      Razem 90 h/45 zajęć   24
    I i II semestr Razem 180 h /90 zajęć   60

 

Krótki opis przedmiotów:

 

Blok przedmiotów podstawowych: 

Japonia i Korea jako kraje turystyczne  – wykład  – 16 h (8h Japonia, 8h Korea)/ celem zajęć jest pokazanie uczestnikom zróżnicowania geograficznego oraz regionalnego Japonii oraz Korei, przedstawienie najważniejszych regionów i atrakcji turystycznych oraz miejsc zabytkowych.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat zróżnicowania regionalnego Japonii i Korei oraz w zakresie środowiska naturalnego, sytuacji etnicznej i demograficznej omawianych krajów.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat atrakcji turystycznych oraz miejsc zabytkowych Japonii i Korei.

Umiejętności:

– potrafi prawidłowo usytuować Japonię i Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska naturalnego  i gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł oraz znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

 -widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Stosunki polsko-japońskie – wykład -10h/ celem wykładu jest omówienie historii politycznej Japonii na tle zmian zachodzących w kulturze i społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Japonią.  

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat zagadnień historycznych i politycznych Japonii oraz wzajemnych relacji między Polską a Japonią.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Japonii.

Umiejętności:

– potrafi wskazać źródła różnic kulturowych pomiędzy Polską a Japonią.

-potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska historycznego i geopolitycznego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Stosunki polsko-koreańskie – wykład -8h/ celem wykładu jest omówienie historii politycznej Korei na tle zmian zachodzących w kulturze i społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem wzajemnych relacji politycznych i gospodarczych między Polską a Koreą. 

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową na temat zagadnień historycznych i politycznych Korei oraz wzajemnych relacji między Polską a Koreą.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Korei.

Umiejętności:

– potrafi wskazać źródła różnic kulturowych pomiędzy Polską a Koreą.

-potrafi prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska historycznego i geopolitycznego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Powojenna Japonia – ćwiczenia 6h/ celem zajęć jest przedstawienie sytuacji polityczno-gospodarczej we współczesnej Japonii. Omawiane będą m.in. zagadnienia związane z japońskim systemem partyjnym, etapy rozwoju gospodarczego, przemiany społeczne, kwestia bezpieczeństwa narodowego, a także relacje Japonii z innymi krajami azjatyckimi.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą zagadnień politycznych, przemian społecznych, kwestii bezpieczeństwa narodowego powojennej Japonii.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Japonii.

Umiejętności:

– potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia polityczne i społeczne dotyczące powojennej  Japonii.

-potrafi prawidłowo usytuować Japonię w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł  historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

-widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Powojenna Korea – ćwiczenia – 6h/ celem zajęć jest pokazanie sytuacji polityczno-gospodarczej współczesnej Korei, omówienie najważniejszych zagadnień związanych z systemem politycznym, gospodarczym, edukacyjnym i społecznym. 

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę szczegółową dotyczącą zagadnień politycznych, przemian społecznych i gospodarczych powojennej Korei.

-ma uporządkowaną wiedzę na temat uwarunkowań geopolitycznych i gospodarczych oraz ich znaczenia dla historycznej i współczesnej sytuacji Korei.

Umiejętności:

– potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia polityczne i społeczne dotyczące  powojennej Korei.

-potrafi prawidłowo usytuować Koreę w kontekście uwarunkowań środowiska geopolitycznego i gospodarczego.

Kompetencje społeczne:

-potrafi  nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odrębności kulturowej i jej źródeł historycznych oraz jej znaczenia dla rozumienia współczesnego świata.

-widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Język japoński – ćwiczenia -10h I semestr i 10h II semestr/ zajęcia wprowadzające do języka japońskiego, jego struktury gramatycznej, podsystemów językowych oraz etykiety językowej i języka grzecznościowego z uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

Wiedza:

 – ma podstawową wiedzę o języku japońskim, jego strukturze i historii.

 -ma świadomość miejsca i znaczenia języka japońskiego w kontekście kultury i historii krajów Azji Wschodniej.

Umiejętności:

– potrafi prawidłowo wskazać sposoby, możliwości i korzyści, jakie stwarza język dla nawiązania kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

 – potrafi stosować w języku japońskim potoczne wyrażenia, pozdrowienia i bardzo proste wypowiedzi odnoszące się do konkretnych potrzeb życia codziennego.

 – potrafi formułować w języku japońskim pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące miejsca zamieszkania, pracy, ludzi i rzeczy oraz odpowiadać na tego typu pytania.

-potrafi przedstawić siebie i innych w języku japońskim.

-zna podstawowe zwroty i wyrażenia używane w japońskim środowisku biznesowym. 

Kompetencje społeczne:

 – potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne.

 – potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

 – potrafi nawiązywać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych kultur.

 – rozumie potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 – jest przygotowany do pracy w instytucjach działających w szerokiej sferze kontaktów międzykulturowych.

 

Język koreański – ćwiczenia -10h I semestr i 10h II semestr/ zajęcia wprowadzające do języka koreańskiego, jego struktury gramatycznej, podsystemów językowych oraz etykiety językowej i języka grzecznościowego z uwzględnieniem słownictwa biznesowego.

Wiedza:

 – ma podstawową wiedzę o języku koreańskim, jego strukturze i historii.

 – ma świadomość miejsca i znaczenia języka koreańskiego w kontekście kultury i historii krajów Azji Wschodniej.

Umiejętności:

– potrafi prawidłowo wskazać sposoby, możliwości i korzyści, jakie stwarza język dla nawiązania kontaktu z przedstawicielami innych kultur.

 – potrafi stosować w języku koreańskim potoczne wyrażenia, pozdrowienia i bardzo proste wypowiedzi odnoszące się do konkretnych potrzeb życia codziennego.

 – potrafi formułować w języku koreańskim pytania z zakresu życia prywatnego, dotyczące miejsca zamieszkania, pracy, ludzi i rzeczy oraz odpowiadać na tego typu pytania.

-potrafi przedstawić siebie i innych w języku koreańskim.

-zna podstawowe zwroty i wyrażenia używane w koreańskim środowisku biznesowym. 

Kompetencje społeczne:

 – potrafi współdziałać i pracować w grupie oraz nawiązywać kontakty i budować relacje społeczne.

 – potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

 – potrafi nawiązywać bezpośrednie kontakty z przedstawicielami innych kultur.

 – rozumie potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 – jest przygotowany do pracy w instytucjach działających w szerokiej sferze kontaktów międzykulturowych.

 

 

Blok przedmiotów społeczno-kulturowych

 

Obyczajowość życia codziennego Japonii i Korei – wykład 24h (12h Japonia, 12h Korea)/ celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami związanymi ze współczesną japońską i koreańską kulturą i społeczeństwem, między innymi: normami i wzorami społecznymi, tradycją kulinarną i estetyką kuchni, rodziną, systemem edukacji, tradycją religijną i najważniejszymi systemami religijnymi Japonii i Korei (shinto, szamanizm, buddyzm, taoizm, konfucjanizm), dorocznymi świętami i obrzędami przejścia, kulturą spędzania wolnego czasu oraz współczesną muzyką (J-pop, K-pop).

Wiedza:

– potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe i społeczne Japonii i Korei.

– ma podstawową orientację we współczesnej kulturze obyczajowej i religijnej Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii i Korei.

Umiejętności:

– potrafi wskazać źródła różnic religijnych i obyczajowych Japonii i Korei.  

-potrafi czytać, analizować i interpretować dzieła twórczości kulturalnej (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), prawidłowo umieszczając je w kontekście kulturowym Japonii i Korei.

-potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia intelektualne, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultur Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

– potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

– ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł kulturowych.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

– ma świadomość znaczenia kultur Japonii i Korei w kulturze światowej.

 

Wartości społeczne i estetyczne Japonii i Korei – wykład 18h (5h Japonia, 4h Korea)/ celem zajęć jest omówienie  najważniejszych wartości estetycznych i społecznych zakorzenionych w społeczeństwach japońskim i koreańskim, do których należą: harmonia, poszanowanie reguł społecznych i etykiety życia codziennego, grupizm/kolektywizm. Słuchacze zapoznają się również z głównymi zagadnieniami estetyki i sztuki Japonii i Korei, do których należą najważniejsze dzieła z dziedziny malarstwa i architektury, oraz sztuki i wyrobów rzemieślniczych używanych w życiu codziennym.

Wiedza:

– potrafi nazwać i scharakteryzować podstawowe zjawiska kulturowe Japonii i Korei.

– ma podstawową orientację we współczesnym życiu kulturalnym i artystycznym Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe metody analizy i interpretacji różnych wytworów kultury właściwe dla rodzimych tradycji Japonii i Korei.

Umiejętności:

– umie porównać i dostrzec zależności między dziełami twórczości kulturalnej Japonii i Korei (film, prasa, piśmiennictwo o charakterze społecznym), a zagadnieniami tradycji i współczesności.

– potrafi zanalizować najważniejsze zjawiska/prądy sztuki (malarstwa, architektury, innych dziedzin sztuki) Japonii i Korei.

– potrafi wskazać najważniejsze zagadnienia, dylematy, preferencje estetyczne formułowane wewnątrz kultury Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

-potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

– ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł kulturowych.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

– ma świadomość znaczenia kultur Japonii i Korei w kulturze światowej.

 

 

Kanon tekstów literackich Japonii i Korei – ćwiczenia 8h (4h Japonia, 4h Korea)/zajęcia stanowią wprowadzenie do literackiego dorobku dawnej i współczesnej kultury japońskiej i koreańskiej. Celem zajęć jest dostarczenie przeglądu najważniejszych zagadnień z dziedziny literatury z uwzględnieniem społeczno-kulturowego kontekstu jej rozwoju.

Wiedza:

– ma podstawową wiedzę w zakresie teorii nauk humanistycznych niezbędnych dla rozumienia wybranych tekstów kultury.

– ma uporządkowaną wiedzę na temat literatury i piśmiennictwa Japonii i Korei

-potrafi nazwać i scharakteryzować najważniejsze zjawiska/prądy/ teksty/ w piśmiennictwie Japonii i Korei. 

Umiejętności:

– potrafi interpretować kluczowe pojęcia kultury Japonii i Korei.

– potrafi czytać, analizować i interpretować teksty literackie i/lub inne dzieła twórczości kulturalnej Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

-potrafi odpowiednio określić cele i sposoby ich osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, zawodowej i społecznej.

– ma świadomość odmienności kulturowej i jej źródeł kulturowych.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

– ma świadomość znaczenia kultur Japonii i Korei w kulturze światowej.

 

 

Blok przedmiotów biznesowych

Kultura korporacyjna Japonii i Korei– wykład 16 h (8h Japonia, 8h Korea)/ zajęcia stanowią wprowadzenie do zagadnień związanych z funkcjonowaniem firmy japońskiej i koreańskiej: jej strukturą organizacyjną, relacjami interpersonalnymi, technikami negocjacyjnymi. Omawiają również problemy, z jakimi zmagają się cudzoziemcy pracujący lub  współpracujący z firmami japońskimi i koreańskimi.

Wiedza:

– ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię) z zakresu ekonomii i kultury korporacyjnej Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe cechy charakterystyczne firm japońskich i koreańskich.

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje dotyczące kultury korporacyjnej i biznesu w Japonii i Korei z wykorzystaniem różnych źródeł.

Umiejętności:

– potrafi wskazać podstawowe cechy charakteryzujące ekonomię japońską i koreańską.

-potrafi interpretować podstawowe zagadnienia z zakresu problematyki gospodarki i systemu korporacyjnego Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

– potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

-ma świadomość odmienności warunków ekonomicznych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Zasady etykiety i komunikacja interpersonalna w Japonii i Korei – ćwiczenia 10h (6h Japonia, 4h Korea)/ celem zajęć jest omówienie różnych form komunikacji kulturowej i interpersonalnej w społeczeństwach japońskim i koreańskim. Przedstawione zostaną zarówno werbalne zasady komunikacyjne (etykieta językowa, język grzecznościowy, zasady wyrażania emocji), jak również niewerbalne formy komunikacyjne (wokalika, haptyka, kinezyka i proksemika).

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę ogólną (obejmującą terminologię) z zakresu etykiety językowej i komunikacji interpersonalnej w Japonii i Korei.

– zna i rozumie podstawowe cechy charakterystyczne dla form komunikacji kulturowej i interpersonalnej w społeczeństwach japońskim i koreańskim.

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje dotyczące  podstawowych reguł komunikacji interpersonalnej w Japonii i Korei z wykorzystaniem różnych źródeł.

Umiejętności:

– potrafi wskazać podstawowe cechy charakteryzujące komunikację interpersonalną w Japonii i Korei. 

– potrafi wykorzystać w sytuacjach profesjonalnych (prowadzenie korespondencji handlowej, spotkania biznesowe, przyjmowanie przedstawicieli firm i organizacji rządowych z Japonii i Korei) podstawowe zasady i reguł norm zachowania obowiązujących w Japonii i Korei.

Kompetencje społeczne:

– potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur.

– ma świadomość odmienności warunków ekonomicznych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Firma japońska i koreańska w perspektywie praktycznej, warsztaty 16h (Japonia 8h, Korea 8h)/ zajęcia praktyczne prowadzone są  przez doświadczonych specjalistów, którzy pracowali lub współpracowali z japońskimi i koreańskimi firmami.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę w dziedzinie zasad funkcjonowania firm japońskich i koreańskich.

– zna i rozumie podstawowe cechy charakterystyczne firm japońskich i koreańskich.

Umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł.

– potrafi wskazać podstawowe cechy charakteryzujące ekonomię i kulturę korporacyjną Japonii i Korei.

– potrafi zastosować wiedzę z zakresu problematyki gospodarki i systemu korporacyjnego Japonii i Korei  w typowych sytuacjach profesjonalnych, do których należą: prowadzenie korespondencji biznesowej, negocjacje handlowe, przyjmowanie przedstawicieli firm i organizacji rządowych Japonii i Korei, wyjazdy służbowe do krajów Azji Wschodniej.  

Kompetencje społeczne:

– potrafi nawiązywać kontakty i współdziałać z przedstawicielami odmiennych kultur

– ma świadomość odmienności warunków ekonomicznych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

Prezentacja dyplomowa – warsztaty 2h / zajęcia poświęcone technice przygotowania ustnej prezentacji dyplomowej (trwającej 15 minut) na wybrany przez uczestników studiów temat z dziedziny kultury, zagadnień społecznych lub gospodarczych Korei i Japonii.

Wiedza:

-ma uporządkowaną wiedzę w dziedzinie zasad przygotowywania ustnej prezentacji na wybrany temat.

Umiejętności:

– potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać i wykorzystywać informacje dotyczące historii, kultury, języka, społeczeństwa i gospodarki Japonii oraz Korei z wykorzystaniem różnych źródeł.

Kompetencje społeczne:

– ma świadomość odmienności warunków społeczno-kulturowych w świecie krajów Azji Wschodniej.

– widzi potrzebę prowadzenia dialogu międzykulturowego.

 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć: październik 2013

 

 

 Imienny wykaz pracowników wybranych do realizacji programu

 

Zakład Japonistyki i Koreanistyki UW

 

Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra

Dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW

Dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi

Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka

Dr Agnieszka Żuławska-Umeda

Dr Katarzyna Starecka

Dr Ewa Rynarzewska

 

Dr Anna Paradowska

Dr Christoph Janasiak

Dr Justyna Najbar-Miller

Mgr Tsuneo Okazaki   

Mgr Yōko Fujii Karpoluk

Mgr Jeong-in Choi

 

Pozostali wykładowcy

 

Dr Iga Rutkowska, PJSTK, Wydział Kultury Japonii

Mgr Lee Nam Kyoung 

Mgr Bogusław Pindur

Mgr Sławomir Szulc

Mgr Anna Omi

 

 

Prof. dr hab. Agnieszka Kozyra – zajmuje się religiami Japonii i myślą filozoficzną.  Publikacje: Estetyka zen (WUW 2010), Mitologia Japonii (WSiP 2011)

 

Dr hab. Ewa Pałasz-Rutkowska, prof. UW – specjalizuje się w historii nowożytnej i nowoczesnej Japonii, kulturze Japonii oraz historii stosunków polsko-japońskich.

publikacje: Historia stosunków polsko-japońskich 1904-1945 (Bellona 1996), Polityka Japonii wobec Polski 1918-1941, (Nozomi, 1998), Japonia, współautor (TRIO 2004).

 

Dr hab. Beata Kubiak Ho-Chi – zajmuje się współczesną literaturą japońską, estetyką i sztuką.

Publikacje: Estetyka i sztuka japońska, wybrane zagadnienia (Universitas 2010), Tragizm w japońskim teatrze lalkowym bunraku, (WUW, 2011).

 

Dr hab. Iwona Kordzińska-Nawrocka zajmuje się literaturą klasyczną oraz współczesną kulturą, w szczególności kulturą życia codziennego Japonii.

Publikacje: Kultura kulinarna Japonii (Trio 2008), Ulotny świat ukiyo, obraz kultury mieszczańskiej w twórczości Ihary Saikaku (WUW 2010)

 

Dr Agnieszka Żuławska-Umeda –  zajmuje się japońską i chińską  literaturą klasyczną.

Publikacje: Poetyka szkoły Matsuo Bashō w latach 1684-1694 (Neriton 2007), Miyamoto Musashi, księga pięciu kręgów, (Diamond Books 2011)

 

Dr Katarzyna Starecka – zajmuje się powojenną historią  i społeczeństwem Japonii

Publikacje: Japonia, współautor (TRIO 2004), Problem patriotycznej edukacji we współczesnej Japonii w świetle rewizji Podstawowego prawa oświatowego, w: Kulturowe i edukacyjne problemy rozwoju współczesnej Azji, red. Joanna Marszałek- Kawa, Judyta Węgłowska, Ewa Kaja-Pilas, (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2012).

 

Dr Ewa Rynarzewska – zajmuje się klasyczną i współczesną literaturą koreańską, tradycyjnym i współczesnym teatrem koreańskim, tradycyjną kulturą i sztuką koreańską.

Publikacje: Teatr uwikłany – koreańska sztuka teatralna i dramatyczna w latach 1900-1950 (WUW, 2013), Mit we współczesnym dramacie koreańskim. Twórczość Ch’oe In-huna (DIALOG, 2004), cykl artykułów o literaturze koreańskiej w: Historia literatury koreańskiej, t. II/3-IX (SMS, 2003-2008), Udręczona dusza koreańska. Nurt tragicznego niespełnienia han („Azja-Pacyfik”, 10/2007).

 

Dr Anna Paradowska – zajmuje się językoznawstwem koreanistycznym, kulturą i społeczeństwem Korei.

Publikacje: Practical Korean Grammar Course (beginners) – proposals,  Journal of Korean Studies vol. 10, 2000,  Język koreański dla Polaków, cz. 1, 2″ (2011,2012), (współautor wraz z Chang Sowonne, Kim Songgyu, Jung Youngchol, Christoph Janasiak, Nam Sugyung, Chae Sukhui).

 

Dr Christoph Janasiak – japonista i koreanista, zajmuje się pismem Japonii i Korei oraz historią Korei.

Publikacje: Język koreański dla Polaków, cz. 1, 2″ (2011,2012), (współautor wraz z Chang Sowonne, Kim Songgyu, Jung Youngchol, Anna Paradowska, Nam Sugyung, Chae Sukhui).

 

 

Dr Justyna Najbar-Miller – zajmuje się klasyczną i współczesną literaturą koreańską, przekładem literackim, tożsamością kulturową oraz  metodyką nauczania języków obcych.

Publikacje: Teletubisiowy Storytelling w: Ch’oe Hyesil i in., Przemysł kultury a storytelling (Dahal Media, 2007), Meandry losu Kubo Pak T’aewŏna w: Pak T’aewon, Dzień z życia Pisarza Kubo, (Kwiaty Orientu, 2008).

 

Mgr Tsuneo Okazaki  – doświadczony lektor języka japońskiego, wieloletni pracownik UW i SGH.

 

Mgr Yōko Fujii Karpoluk – lektorka języka japońskiego na UW, doktorantka w Wydziale Orientalistycznym UW.

 

Mgr Jeong-in Choi –  doświadczona lektorka języka koreańskiego na UW.

 

 

Pozostali wykładowcy

 

Dr Iga Rutkowska, PJSTK, Wydział Kultury Japonii – zajmuje się społeczeństwem i sztuką performatywną Japonii.  Ukończyła MISH UW – specjalizacje: antropologia kulturowa i japonistyka.

 

Mgr Lee Nam Kyoung – absolwentka Uniwersytetu Pusan (Korea), Uniwersytetu Waseda (Japonia), SGH, prezes firmy ARIOCO – oferującej rozwiązania biznesowe dla spółek polskich, które planują podjąć współpracę z partnerami z Azji Wschodniej (Japonia i Korea Pd) oraz dla spółek zagranicznych zamierzających rozpocząć lub rozwinąć swą działalność na polskim rynku.

 

Mgr Bogusław Pindur – japonista, współwłaściciel firmy Matsugu zajmującej się tłumaczeniami profesjonalnymi i konsultacjami w dziedzinie biznesu.

 

Mgr Sławomir Szulc – japonista, współwłaściciel firmy Matsugu zajmującej się tłumaczeniami profesjonalnymi i konsultacjami w dziedzinie biznesu.

 

Mgr Anna Omi – japonistka, tłumacz przysięgły, właścicielka firmy Yuri zajmującej się turystyką i oprowadzaniem grup japońskich.