Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępnści ma zastosowanie do strony internetowej japonistyka.orient.uw.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-07-01.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-15 .

Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Kontrasty i kolorystyka strony
  • Elementy menu, tekstu podstawowego, linków nie spełniają wymogów kontrastu..
  • Serwis posiada teksty umieszczane na ilustracjach, które mogą nie spełniać wymogów kontrastu.
 • Widoczność fokusa klawiatury
  • Serwis ukrywa widoczność fokusa klawiatury.
 • Dostępność elementów klikalnych
  • Ramka iframe w serwisie nie posiada tytułu identyfikującego.
 • Elementy dynamiczne strony
  • Elementy menu głównego nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Slajdery
  • Pokaz slajdów nie posiada możliwości sterowania przy użyciu klawiatury.
 • Wyróżnienie linków i innych istotnych elementów strony
  • Serwis posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
 • Walidacja html/css
  • W serwisie występują problemy z walidacją HTML.
 • Kotwice (linki typu skoczki w obrębie strony)
  • Serwis nie posiada odnośników umożliwiających bezpośrednie przejście do treści stron.
 • Linki
  • Strona posiada odnośniki wyróżnione tylko kolorem.
  • Strona posiada odnośniki, których treścią jest adres URL.
  • Strona posiada odnośniki kontekstowe, których treść nie informuje jednoznacznie o celu.
  • Strona posiada grafiki będące odnośnikami i nie posiadające opisu w znaczniku ALT.
 • Definicja języka/języków strony
  • Strona może posiadać wyrazy obcojęzyczne, dla których znacznik języka nie został zdefiniowany.
 • Nagłówki
  • W serwisie występują strony, które nie posiadają nagłówka H1.
 • Alternatywne opisy dla grafiki
  • Strona posiada ilustracje bez tekstów alternatywnych.
  • Strona posiada ilustracje z napisami bez tekstów alternatywnych.
 • Pola formularzy
  • Strona posiada pola formularza bez etykiety lub tekstu alternatywnego.
 • Pozostałe elementy sterujące strony
  • Elementy rozwijalne menu głównego nie są dostępne za pomocą klawiatury.
 • Elementy klikalne
  • Elementy menu głównego oraz pole wyszukiwania nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Dostępność wszystkich elementów na stronie
  • Elementy menu głównego oraz pole wyszukiwania nie są dostępne z poziomu klawiatury.
 • Wyszukiwanie w serwisie
  • Pole wyszukiwania nie jest dostępne za pomocą klawiatury.
 • Dostępność materiałów zamieszczonych na stronie
  • Strona może posiadać odnośniki do dokumentów, które nie są dostępne.
 • Mapa serwisu, logika i zrozumiałość struktury, łatwość odnajdywania informacji
  • Serwis nie posiada mapy stron.
 • Inne zauważone problemy związane z dostępnością
  • Występują problemy z dostępem do głównego menu serwisu przy użyciu ScreenReader’a.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych UW.

Skróty klawiaturowe

Na stronie japonistyka.orient.uw.edu.pl nie zastosowano żadnych specjalnych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością tej strony internetowej jest Jędrzej Greń. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt: e-mail: jedrzej.gren@uw.edu.pl, telefon 225520464. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Pełen wykaz dostępności architektonicznej budynków należących do UW znajduje się na stronie deklaracji dostępności UW